Avis legal

1. Avís i informació legals i la seva acceptació

El present avís i informació legals (d’ara endavant, el “avís legal”) regula l’ús del servei d’internet “https://afsantjust.com/” que l’Agrupació Fotografica Sant Just posa a disposició dels usuaris d’internet …

La utilització de “https://afsantjust.com/”atribueix la condició d’usuari del (en endavant, el “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per “https://afsantjust.com/”en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al bloc. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el bloc, ja que es pot haver modificat.

Així mateix, la utilització del portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per “https://afsantjust.com/”que substitueixen, completen i / o modifiquen el present avís legal.

2. Condicions d’accés i utilització

El contingut de la present Web és propietat intel·lectual de l’Agrupació Fotografica Sant Just, i es distribueix sota Llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada

L’Agrupació Fotografica Sant Just no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquesta pàgina web, ni assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la seva pàgina. Pel que fa als continguts dels enllaços que conté la present pàgina web, l’Agrupació Fotografica Sant Just, no assumeix responsabilitats de cap tipus.

2.1. Registre d’usuari

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

Així mateix, “https://afsantjust.com/” posa a disposició dels usuaris alguns serveis que per la seva utilització cal omplir registres addicionals. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que el regulin.

2.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a “https://afsantjust.com/”permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a “https://afsantjust.com/”o a tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet a utilitzar el i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de “https://afsantjust.com/”, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (hardware i software).

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 1. de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
 3. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 4. incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
 5. indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
 6. indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
 7. sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 8. es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 9. violi els secrets empresarials de tercers;
 10. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
 11. de qualsevol manera menyscabi el crèdit de “https://afsantjust.com/”o de tercers;
 12. infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 13. constitueixi, si s’escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
 14. incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de “https://afsantjust.com/”o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 15. provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) Dificultats en el normal funcionament del servei;

2.3. Obligació de fer un ús correcte dels continguts

L’usuari es compromet a no:

 1. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es trobi sota llicència Creative Commons;
 2. suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de “https://afsantjust.com/”o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del, dels serveis i / o dels continguts.

2.4. Ús dels serveis oferts en conformitat amb la política anti-spam de “https://afsantjust.com//”

L’usuari s’obliga a no:

 1. demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment;
 2. remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
 3. enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
 4. utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (1) a (3) anteriors;
 5. posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.

Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a “https://afsantjust.com/” remetent un missatge per correu electrònic.

3. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

3.1. Responsabilitat per l’Ús del Web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del bloc, quedant el titular del bloc, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

El titular del bloc utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el bloc, però, el titular del bloc no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest bloc.

L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del bloc basada en la utilització per l’Usuari del bloc. Si és el cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular de la bloc amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

3.2. Responsabilitat pel funcionament del web

El titular del bloc exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la bloc.

Així mateix, el titular del bloc també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del bloc.

El titular del bloc està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al bloc amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

3.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al bloc poden conduir a l’Usuari a altres blogs / webs gestionats per tercers.

El titular del bloc declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del bloc, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular del bloc queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la bloc enllaçada.

4. PRIVACITAT

Podeu veure la nostra política de privacitat aquí

5. VIGÈNCIA

Es podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals .La vigència temporal d’aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals.

Scroll Up