En compliment amb Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació recordar-te que en navegar per aquest lloc estàs acceptant l'ús de cookies OK | Más información
Avís Legal - AFSantJust

Avís Legal - AFSantJust

Premi Nacional millor entitat 2015
de la Confederación Española de Fotografía
AFSantJust
Agrupació Fotogràfica Sant Just
Passió per la Fotografia
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Textes legals
Avís legal i condicions d'ús
En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’entitat titular d’aquesta website és “Agrupació Fotogràfica Sant Just”, amb domicili a Plaça de la Pau, s/n Centre social La Vagoneta, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, amb número de CIF: G65532533, inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el núm. D’inscripció 45035 amb Correu electrònic de contacte info@afsantjust.com.


La informació continguda a https://afsantjust.com/ constitueix un servei d’informació dels diversos productes, ofertes i serveis que ofereix l’entitat als seu socis i sòcies dintre de l’àmbit Fotogràfic

ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web https://afsantjust.com/ exigeix l’acceptació de las condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en https://afsantjust.com/ estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Agrupació Fotogràfica Sant Just., i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, Agrupació Fotogràfica Sant Just.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incorre en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Agrupació Fotogràfica Sant Just.

Agrupació Fotogràfica Sant Just. vetllarà per el compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquets drets per part de l’usuari.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Agrupació Fotogràfica Sant Just recull les dades mitjançant formularis d’alta per fer-se soci/a o bé a l’hora de fer les inscripcions de les diferents activitats que l’entitat realitza duran l’any.

La Agrupació Fotogràfica Sant Just permet la inscripció com soci/a a menors de 18 anys però sempre han de tenir el consentiment dels seus pares o tutors
En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

L’Agrupació Fotogràfica Sant Just s’esforça a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em necessitis.

Mai compartim informació personal dels nostres socis i sòcies amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb autorització expressa de l’interessat

Mai utilitzem dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

L’Agrupació Fotogràfica Sant ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


Les Dades Personals obtingudes per qualsevol de les vies anteriorment citades o altres no contemplades, no seran objecte de tractament de cap tractament diferent als determinats en aquestes condicions, sent així, les dades s’incorporaran als corresponents fitxers registrats a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, i dels quals consta com a titularitat a Agrupació Fotogràfica Sant Just.

Tot i el manifestat, l’usuari autoritza la inclusió i tractament de les seves dades facilitades als fitxer titularitat de Agrupació Fotogràfica Sant Just.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal tenen com a finalitat la permanent comunicació amb els associats i associades a l’Agrupació Fotogràfica Sant Just, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis.

Agrupació Fotogràfica Sant Just. ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitja físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.


COOKIES

Les cookies son petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altre dada de caràcter personal. L’ús de cookies a la Web https://afsantjust.com/es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístics. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador per que li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.seinprodat.net.


LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Agrupació Fotogràfica Sant Just. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeix als mateixos.

En el mateix sentit, Agrupació Fotogràfica Sant Just. no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, averies o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com dels danys provocats per tercers persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de Agrupació Fotogràfica Sant Just. conté enllaços a altres Web que poden resultar d’interès pels usuaris. Agrupació Fotogràfica Sant Just. no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu per el qual l’usuari accedeix al contingut de les referides Web en les condicions d’ús que se fixin a les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Agrupació Fotogràfica Sant Just. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la que pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web https://afsantjust.com/ i/o en el ús de les informacions contingudes en aquesta.

Agrupació Fotogràfica Sant Just. es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstancies descrites.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari es l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la Web https://afsantjust.com/.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de Caràcter Personal assolides mitjançant els diferents medis que Agrupació Fotogràfica Sant Just. posa a disposició dels usuaris de la Web https://afsantjust.com, estan subjectes als terminis recollits a la nostra Política de Privacitat.


RESERVA

Agrupació Fotogràfica Sant Just. es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avis, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la configuració i presentació d’aquesta. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la pàgina Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millores.

Agrupació Fotogràfica Sant Just. es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia al seu propi aforament, i amb independència del lloc on es susciti qualsevol disputa, es sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© Agrupació Fotogràfica Sant Just.

Tots els drets reservats.
https://afsantjust.com/politica_cookies.html


Agrupació Fotogràfica Sant Just Associació
La Vagoneta. Centre Cultural i de Lleure de Sant Just Desvern
Plaça de la Pau s/n
08960 Sant Just Desvern
info@afsantjust.com
Regreso al contenido | Regreso al menu principal